Energideklarationer till ett fast pris

En energideklaration är ett dokument som informerar om husets energianvändning. Den innehåller bland annat information om husets uppvärmning, fastighetsel och tappvarmvatten. I deklarationen ska det även finnas information om radonmätning är utförd eller ej och eventuella åtgärdsförslag för att minska energianvändningen.

Oktopal har flera certifierade energiexperter som kan utföra energideklarationer på alla typer av byggnader.

Varför ska jag energideklarera?
Energideklarationen är bland annat till för den som ska köpa eller hyra en bostad eller lokal. Man kan då använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra. Även den som bygger nytt behöver upprätta en energideklaration.

Genom att göra en energideklaration får byggnadsägaren en överblick över byggnadens energistatus. Det går också att se hur det är möjligt att minska energianvändningen utan att sänka kvalitén på inomhusmiljön.

Vad kan du få för information från en energideklaration?

Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om:

 • den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp . Det är inte samma yta som t.ex.BOA eller LOA.
 • energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel. El för hushåll och olika verksamheter ska skiljas från fastighetsel.
 • åtgärdsförslag för att minska energianvändningen, om energiexperten har föreslagit sådana
 • byggnadens radonvärde, om sådan mätning är utförd.
 • Om OVK-besiktning är utför och godkänd

Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.

Vilka byggnader ska ha en energideklaration?

Dessa byggnader ska ha en energideklaration

 • Byggnader med en golvarea över 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten.
 • Byggnader som upplåts med nyttjanderättska också ha en giltig energideklaration. Exempel på nyttjanderätter är bostäder och lokaler med hyresrätt, bostadsrätt, arrende och lån av fast egendom.
 • Byggnader som är nyuppförda eller som ska säljas.

Dessa byggnader är exempel på byggnader som inte behöver ha någon energideklaration:

 • Bestämmelserna om energideklaration tillämpas endast på byggnader där energi används i syfte att påverka byggnadens inomhusklimat så att inomhustemperaturen överstiger 10 plusgrader.
 • Industrianläggningar och verkstäder.
 • Bostadshus som används mindre än fyra månader per år, eller under en begränsad del av året om energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en helårsanvändning.
 • Byggnader som är mindre än 50 kvadratmeter.

Vad är energiklass?

I energideklarationen anges en energiklass för byggnaden. Det finns energiklasser A-G. Energiklassen bestäms av aktuella byggnadens primärenergital jämfört med tillåtet primärenergital för en ny byggnad. Kraven för en ny byggnad är klass C.

Låt Per-Johan kontakta dig för mer information! Du kan också ringa på 063-12 35 30!