JUST NU: Ansök om det nya energieffektiviseringsbidraget
Få upp till 30 000 kr tillbaka för materialkostnader vid byte till ett mer energieffektivt värmesystem i ditt småhus. Läs mer här

entreprenadbesiktning

Anlita oss för entreprenadbesiktning

Besiktning görs av en lämplig person som i normalfallet beställaren utser. Besiktningsman kan även utses av parterna gemensamt om man är överens om det. Besiktningsmannen har en komplex uppgift och stort ansvar.

Läs mer...

Han ska ha kunskap om bl.a. AB 04 och ABT 06 samt ABS 09, konsumentjänstlagen och Boverkets Byggregler.

Besiktningsmannen ska utföra sitt uppdrag opartiskt och självständigt, det krävs hög integritet och det är inte ovanligt att parterna har olika uppfattningar inför en besiktning.

Besiktningsmannen roll är att ta ställning i en rad frågor utifrån de handlingar som finns för entreprenaden samt byggregler, branschregler och praxis.

Kvalificerade besiktningsmän

Besiktning av hus är något av en specialitet hos oss och du kan känna dig säker på att du alltid får en besiktningsman med teknisk och juridisk kompetens.

Vi utför olika typer av entreprenadbesiktningar inom bygg- och VVS med kvalificerade besiktningsmän som har flera års erfarenhet av att besiktiga flerfamiljshus, kontorsbyggnad eller kommersiella lokaler.

Våra kvalificerade besiktningsmän är bland annat godkända av Sveriges byggingenjörers riksförbund, SBR. Kontakta oss för priser på besiktningar genom att skicka din förfrågan via formuläret nedan.

besiktning av hus med kvalificerade besiktningsmän

Mer information och de vanligaste frågorna kring entreprenadbesiktning

Följande entreprenadbesiktningar kan utföras enligt ABT, AB, ABS eller konsumenttjänstlagen

Vad är en slutbesiktning av entreprenad?

Slutbesiktning ska verkställas vid kontraktstiden utgång eller när entreprenaden färdigställts. Vissa delar av entreprenaden kan bli föremål för kompletterande besiktning om det kan finnas anledning till det. Kompletterande besiktning är inget hinder för att godkänna entreprenaden.

Part kan påkalla slutbesiktning av färdigställd del, om man t.ex. delar in entreprenaden i etapper. Detta kan man göra för att få ta delar av entreprenaden i bruk.

Garantitiden på sådan deletapp löper dock fr.o.m. att den sista etappen i entreprenaden godkänts. Vid slutbesiktning ska besiktningsmannen undersöka och bedöma om entreprenaden utförs så som det står avtalat i entreprenadhandlingarna.

En stor del av undersökningen utgörs genom kontroll av Entreprenörens egenkontroller. Besiktningsmannen skall även bedöma om arbetena är fackmannamässigt utförda.

Även utformning som strider mot lagar och myndighetskrav ska noteras i utlåtandet. Besiktningsmannen bör dock inte ha synpunkter på den estetiska utformningen.

Vad är en förbesiktning av entreprenad?

Förbesiktning kan göras om det t.ex. är svåråtkomligt när entreprenaden är färdigställd. Det kan t.ex. vara fasader, tak eller vindar. Förbesiktning utförs i övrigt på samma sätt som en Slutbesiktning.

Den del som har förbesiktats besiktas inte ytterligare vid Slutbesiktningen. Förbesiktning betalas i normalfallet av den som påkallat besiktningen.

Vad är en efterbesiktning av entreprenad?

Vid en Efterbesiktning kontrolleras om fel som noterats vid tidigare besiktningar har åtgärdats. I utlåtandet ska man inte föra in nya fel, det kan endast göras om parterna är överens om det. Beställaren kan påkalla Efterbesiktning om Entreprenören underlåter att åtgärda ett fel i rätt tid.

Entreprenören kan också påkalla Efterbesiktning om sådan inte kommer till stånd p.g.a. beställarens underlåtenhet. Efterbesiktning betalas i normalfallet av Beställaren. Om större fel kvarstår vid Efterbesiktning betalas besiktningen av entreprenören.

Vad är en kontrollbesiktning av entreprenad?

För att minimera felen vid en Slutbesiktning kan man med fördel utföra en Kontrollbesiktning cirka 2 veckor före Slutbesiktningen. Det är viktigt att entreprenaden är huvudsakligen färdigställd vid en Kontrollbesiktning.

Utlåtandet från Kontrollbesiktningen ska delges parterna omgående efter besiktningen, helst redan dagen efter.

Vad är en garantibesiktning, §59-besiktning (2-årsbesiktning) av entreprenad?

Före utgången av den kortaste av garantitiderna skall Garantibesiktning utföras, oftast 2 år. Garantibesiktning påkallas och betalas av beställaren. Vid Garantibesiktning undersöks om det har visat sig några fel sedan entreprenaden avslutades.

Entreprenören är skyldig att åtgärda dessa fel om han inte kan visa att felen uppstått genom t.ex. vanvård, olyckshändelse, onormalt brukande eller likande. Fel som uppenbart var synliga vid Slutbesiktningen och som noterats i utlåtande över Slutbesiktning ska ej tas upp i utlåtande över Garantibesiktning.

Det är viktigt att Besiktningsmannen kan ställa frågor till Beställaren om saker som inte går att se, det kan t.ex. vara funktion på värmesystem eller andra installationer.

Vad är en särskild besiktning av entreprenad?

Efter entreprenadtidens utgång kan visa sig att en funktion uteblivit eller att en fel inte har blivit åtgärdat på ett korrekt sätt. Då kan man påkalla Särskild besiktning. Felet ska ha funnits vid slutbesiktningstillfället men inte uppmärksammats av Besiktningsmannen.

Beställaren kan påtala fel till entreprenören inom 6 månader efter Slutbesiktning (60§ pkt 3 i Ktjl). I kallelse till Särskild besiktning ska det framgå vad besiktningen avser.

Vid besiktningen kan parterna föra sin talan men det är Besiktningsmannen som självständigt fattar beslut. Det finns inget krav att Besiktningsmannen skall fatta beslut i frågan direkt på plats, det kan behövas efterforskningar i specifika handlingar eller myndighetskrav för att göra en korrekt bedömning.

Därför kan ställningstagande dröja och meddelas i utlåtandet.

Vad är en överbesiktning av entreprenad?

Om någon part inte anser att utfallet av en besiktning är korrekt kan man begära en Överbesiktning. En begäran om Överbesiktning ska göras inom 1 månad från det datum parten har fått utlåtandet från Slutbesiktningen.

Överbesiktningen ska utföras av en Besiktningsman som parterna utser gemensamt. Överbesiktningen ersätter den besiktning som lett till påkallandet.

Låt Rickard kontakta dig för mer information!
Rickard

Våra samarbetspartners:

crosschevron-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram