JUST NU: Ansök om det nya energieffektiviseringsbidraget
Få upp till 30 000 kr tillbaka för materialkostnader vid byte till ett mer energieffektivt värmesystem i ditt småhus. Läs mer här

besiktningsprotokoll

När ska OVK göras?

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning) t.ex. vid ett nybygge.

För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning) beroende på typ av ventilationssystem och verksamhet i byggnaden.

Är du osäker på om det är utfört OVK i din fastighet? Då kan du kontakta byggavdelningen på din kommun och efterfråga ett protokoll på din fastighet.

Besiktningsmän med (K) behörighet

Våra besiktningsmän har kvalificerad (K) behörighet och stor erfarenhet av både större och mindre byggnader med alla typer av enkla eller mer avancerade ventilationssystem.

syftet med ovk
ovk-besiktning

Sakkunniga funktionskontrollanter

Oktopals sakkunniga funktionskontrollanter är godkända på nivå kvalificerad vilket innebär att de kan utföra OVK i alla typer av fastigheter, även komplexa byggnader med avancerad styr- och reglerutrustning, komfortkyla samt om de är K-märkta.

Mer information

Byggnader och typ av ventilationssystem (och intervall)

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.
3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation
3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation
6 år

En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation. Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Vad kontrolleras vid en OVK-besiktning?

Vid varje OVK ska det kontrolleras att:

 • Ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.

 • Instruktioner och skötselanvisningar skall finnas lättillgängliga.

 • Ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vid den första besiktningen ska det dessutom kontrolleras att

 • Funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.

Vid återkommande besiktningar ska funktionskontrollanten

 • Kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk.

 • Undersöka om man kan minska energianvändningen i ventilationssystemet som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Vi skickar protokollet till kommunen

Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten skriva ett protokoll som redovisar resultatet. Kontrollanten ska påtala fel och brister i ventilationen och anteckna dem i protokollet.

Kontrollanten ska underteckna protokollet och lämna ett exemplar till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till byggnadsnämnden.

Sätt upp intyget i byggnaden

Funktionskontrollanten ska utfärda ett intyg som visar att besiktningen har gjorts, med datum för besiktningen, Byggnadens ägare ska sätta upp intyget på väl synlig plats i byggnaden, tex på informationstavlan i entrén.

Kommunen ansvarar för kontroll och tillsyn

Det är kommunens byggnadsnämnd som ska övervaka att byggnadens ägare sköter sina skyldigheter för OVK. Om byggnadens ägare inte genomför OVK kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att genomföra den.

Om det framgår av ett protokoll att kraven om funktionskontroll inte uppfylls, kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att åtgärda bristerna.

Hur går en OVK besiktning till?

En certifierad kontrollant mäter och inspekterar ventilationssystemet och inomhusklimatet.

Besiktningsmannen går igenom har ett antal punkter och de några av de viktigaste är:

 1. Kontrollera att ventilationssystemet fungerar enligt de bestämmelser när det togs i bruk.
 2. Kontrollera om det skett någon förändring
 3. Undersöka om det finns några föroreningar i ventilationssystemet.
 4. Kontrollera att ventilationssystemet fungerar som det ska
 5. Se till så att alla egenskaper är rätt enligt lagar och regler.

När OVK utförs ska funktionskontrollanten även ge förslag till hur energianvändningen kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Olika typer av ventilationssystem

 • S-ventilation = självdragsventilation.
 • F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
 • FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
 • FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning, t.ex frånluftsvärmepump.
 • FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Undantag från funktionskontroll
Det finns vissa undantag från kravet på funktionskontroll. Det är en- och tvåbostadhus med s-ventilation eller frånluftsventilation utan värmeåtervinning.

Ekonomibyggnader för jordbruk eller skogsbruk och industribyggnader är undantagna. Storkök och centralkök är att betrakta som industribyggnad. Däremot så omfattas personal- och kontorsutrymmen i industribyggnader av kravet.

Mer om ventilation hittar du här.

Anmärkningar i protokollet

Besiktningsmannen antecknar eventuella brister i protokollet. Det finns tre typer av anmärkningar, 0, 1 eller 2.

Typ 0 betyder att det är en upplysning av något slag som ligger utanför besiktningsuppdraget. Det kan t.ex. vara en upplysning som kan ha betydelse för fastighetens förvaltning eller skötsel.

Typ 1 betyder att det är en enkel brist som inte har avgörande betydelse för anläggningens funktion eller säkerhet.

Typ 2 betyder att det är en allvarlig brist som ska åtgärdas snarast. Åtgärdstiden ska anges i protokollet. Riskerna för brukarens hälsa eller säkerhet ska vara avgörande för åtgärdstiden. Anmärkning av typ 2 betyder ”Ej Godkänt” och en ombesiktning skall göras efter att bristen har åtgärdats.

Underlag för besiktningen

Besiktningsmannen behöver tillgång till ritningar och annan teknisk beskrivning av anläggningen. Även det tidigare OVK-protokollet ska finnas till hands. Finns det ett Styr- och Övervakningssystem så är tillgång till det absolut nödvändig.

Se till att ha inloggningsuppgifter tillgängliga. I övrigt så behövs nycklar, kort eller taggar för tillgång till samtliga utrymmen i byggnaden.

Åtgärda fel och brister omgående

Byggnadens ägare ska se till att fel och brister som upptäcks vid OVK åtgärdas omgående. Ägaren har ansvaret för att ventilationssystemen underhålls så att deras väsentliga tekniska egenskaper bevaras.

Fastighetsägaren ansvarar för OVK

Det är byggnadens ägare som ansvarar för att se till att OVK utförs samt att den är godkänd. Ansvaret för OVK kan inte delegeras till hyresgästen.

Vad säger lagen om OVK?

Är det lag på OVK? Det korta svaret är ja. Kravet på OVK har funnits sedan 1991 och har ändrats ett antal gånger under årens lopp. Det ska alltid finnas en godkänd OVK för alla byggnader med undantag för ekonomibyggnader och industribyggnader. Besiktningsmannen ska skicka en kopia på besiktningsprotokollet till kommunen.

Det är fastighetsägarens uppgift att se till att OVK besiktning genomförs vart 3:e eller vart 6:e år. Efter en genomförd OVK besiktning är fastighetsägaren skyldig att åtgärda de brister som framkommit.

Låt Tommy kontakta dig för mer information!
Tommy

Våra samarbetspartners:

crosschevron-up linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram