OVK-besiktning

OVK skall regelbundet utföras på bostads-, kommersiella-, kontors- och samhällsbyggnader m fl.
Våra besiktningsmän har kvalificerad (K) behörighet och stor erfarenhet av både större och mindre byggnader med alla typer av enkla eller mer avancerade ventilationssystem.


Syftet med OVK är att kontrollera att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. När OVK utförs ska funktionskontrollanten även ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ansvarar för att se till att OVK utförs samt att den är godkänd. Ansvaret för OVK kan inte delegeras till hyresgästen. Oktopals sakkunniga funktionskontrollanter är godkända på nivå kvalificerad vilket innebär att de kan utföra OVK i alla typer av fastigheter, även komplexa byggnader med avancerad styr- och reglerutrustning, komfortkyla samt om de är K-märkta.

Kravet på OVK har funnits sedan 1991 och har ändrats ett antal gånger under årens lopp. Det ska finnas OVK-protokoll för byggnaden hos kommunens byggnadsnämnd. Funktionskontrollanten ska skicka en kopia på besiktningsprotokollet till kommunen.

När ska OVK göras?

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning). Tabellen nedan visar intervall för olika byggnadstyper.

Byggnader och typ av ventilationssystem

Intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation

6 år

En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation.

Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning, t.ex frånluftsvärmepump.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Vad kontrolleras vid en OVK-besiktning?

Vid varje OVK ska det kontrolleras att:

  • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
  • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga
  • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vid den första besiktningen ska det dessutom kontrolleras att

  • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.

Vid återkommande besiktningar ska funktionskontrollanten

  • kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk
  • undersöka om man kan minska energianvändningen i ventilationssystemet som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Skicka protokollet till kommunen

Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten skriva ett protokoll som redovisar resultatet. Kontrollanten ska påtala fel och brister i ventilationen och anteckna dem i protokollet. Kontrollanten ska underteckna protokollet och lämna ett exemplar till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till byggnadsnämnden.

Sätt upp intyget i byggnaden

Funktionskontrollanten ska utfärda ett intyg som visar att besiktningen har gjorts, med datum för besiktningen, Byggnadens ägare ska sätta upp intyget på väl synlig plats i byggnaden, tex på informationstavlan i entrén.

Åtgärda fel och brister omgående

Byggnadens ägare ska se till att fel och brister som upptäcks vid OVK åtgärdas omgående. Ägaren har ansvaret, även mellan besiktningstillfällena, för att ventilationssystemen underhålls så att deras väsentliga tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Kraven finns i bygglagstiftningen.

Kommunen ansvarar för kontroll och tillsyn

Det är kommunens byggnadsnämnd som ska övervaka att byggnadens ägare sköter sina skyldigheter för OVK. Om byggnadens ägare inte genomför OVK kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att genomföra den. Om det framgår av ett protokoll att kraven om funktionskontroll inte uppfylls, kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att åtgärda bristerna.

Låt Tommy kontakta dig för mer information! Du kan också ringa på 063-12 35 30!