OVK-besiktningar

OVK-besiktning

OVK skall regelbundet utföras på bostads-, kommersiella-, kontors- och samhällsbyggnader m fl.

Våra besiktningsmän har kvalificerad (K) behörighet och stor erfarenhet av både större och mindre byggnader med alla typer av enkla eller mer avancerade ventilationssystem.

Syftet med OVK

Syftet med OVK är att kontrollera att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. När OVK utförs ska funktionskontrollanten även ge förslag till hur...

energianvändningen kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.


Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ansvarar för att se till att OVK utförs samt att den är godkänd. Ansvaret för OVK kan inte delegeras till hyresgästen.

Oktopals sakkunniga funktionskontrollanter är godkända på nivå kvalificerad vilket innebär att de kan utföra OVK i alla typer av fastigheter, även komplexa byggnader med avancerad styr- och reglerutrustning, komfortkyla samt om de är K-märkta.


Kravet på OVK har funnits sedan 1991 och har ändrats ett antal gånger under årens lopp. Det ska alltid finnas en godkänd OVK för byggnaden. Besiktningsmannen ska skicka en kopia på besiktningsprotokollet till kommunen.

Är du osäker på om det är utfört OVK i din fastighet? Då kan du kontakta byggavdelningen på din kommun och efterfråga protokollet.

När ska OVK göras?

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning).

Mer information

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.
3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation
3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation
6 år

En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation. Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Vid varje OVK ska det kontrolleras att:

 • Ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden

 • Instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga

 • Ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vid den första besiktningen ska det dessutom kontrolleras att

 • Funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.

Vid återkommande besiktningar ska funktionskontrollanten

 • Kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk

 • Undersöka om man kan minska energianvändningen i ventilationssystemet som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten skriva ett protokoll som redovisar resultatet. Kontrollanten ska påtala fel och brister i ventilationen och anteckna dem i protokollet.

Kontrollanten ska underteckna protokollet och lämna ett exemplar till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till byggnadsnämnden.

Funktionskontrollanten ska utfärda ett intyg som visar att besiktningen har gjorts, med datum för besiktningen, Byggnadens ägare ska sätta upp intyget på väl synlig plats i byggnaden, tex på informationstavlan i entrén.

Det är kommunens byggnadsnämnd som ska övervaka att byggnadens ägare sköter sina skyldigheter för OVK. Om byggnadens ägare inte genomför OVK kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att genomföra den.

Om det framgår av ett protokoll att kraven om funktionskontroll inte uppfylls, kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att åtgärda bristerna.

 • S-ventilation = självdragsventilation.

 • F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.

 • FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.

 • FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning, t.ex frånluftsvärmepump.

 • FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

 • Undantag från funktionskontroll
  Det finns vissa undantag från kravet på funktionskontroll. Det är en- och tvåbostadhus med s-ventilation eller frånluftsventilation utan värmeåtervinning.
  Ekonomibyggnader för jordbruk eller skogsbruk och industribyggnader är undantagna. Storkök och centralkök är att betrakta som industribyggnad. Däremot så omfattas personal- och kontorsutrymmen i industribyggnader av kravet.

Besiktningsmannen antecknar eventuella brister i protokollet. Det finns tre typer av anmärkningar, 0, 1 eller 2.

Typ 0 betyder att det är en upplysning av något slag som ligger utanför besiktningsuppdraget. Det kan t.ex. vara en upplysning som kan ha betydelse för fastighetens förvaltning eller skötsel.

Typ 1 betyder att det är en enkel brist som inte har avgörande betydelse för anläggningens funktion eller säkerhet.

Typ 2 betyder att det är en allvarlig brist som ska åtgärdas snarast. Åtgärdstiden ska anges i protokollet. Riskerna för brukarens hälsa eller säkerhet ska vara avgörande för åtgärdstiden. Anmärkning av typ 2 betyder ”Ej Godkänt” och en ombesiktning skall göras efter att bristen har åtgärdats.

Besiktningsmannen behöver tillgång till ritningar och annan teknisk beskrivning av anläggningen. Även det tidigare OVK-protokollet ska finnas till hands. Finns det ett Styr- och Övervakningssystem så är tillgång till det absolut nödvändig.

Se till att ha inloggningsuppgifter tillgängliga. I övrigt så behövs nycklar, kort eller taggar för tillgång till samtliga utrymmen i byggnaden.

Byggnadens ägare ska se till att fel och brister som upptäcks vid OVK åtgärdas omgående. Ägaren har ansvaret för att ventilationssystemen underhålls så att deras väsentliga tekniska egenskaper bevaras.

Låt Tommy kontakta dig för mer information!

Våra samarbetspartners:

© Oktopal 2021 | Design by RIPPLE46
crosschevron-uparrow-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram